THỜI HẠN NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ

THỜI HẠN NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ

2552
SHARE

1.Thời hạn nộp tờ khai – báo cáo thuế theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

Ví dụ: Tờ khai thuế GTGT của tháng 1/2015 thì kế toán có thể bắt đầu kê khai và nộp thuế từ ngày 1/2/2015 – hạn chậm nhất phải nộp là ngày 20/2/2015.
 2.Thời hạn nộp tờ khai – báo cáo thuế theo quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.
Ví dụ: Tờ khai thuế GTGT của quý1/2015 thì kế toán có thể bắt đầu kê khai và nộp thuế từ ngày 1/4/2015 – hạn chậm nhất phải nộp là ngày 30/4/2015.
3.Thời hạn nộp báo cáo năm là ngày 31/3 của năm tiếp theo
Ví dụ: Báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 hạn nộp là 31/3/2016
Thời hạn nộp tiền cũng là thời hạn nộp tờ khai
•2. Tờ khai Thuế TNCN
• ■ Đối tượng nộp Tờ khai thuế TNCN theo Quý:  Dành cho doanh nghiệp:
•+ Kê khai thuế GTGT theo quý.
•+ Nếu doanh nghiệp thuế GTGT theo tháng mà có số thuế TNCN phải khẩu trừ ở1 trong 2 tờ khai: 02KK/ TNCN và 03KK/ TNCN dưới 50 triệu thì cũng kê khai thuế TNCN theo quý.
• ■ Đối tượng nộp Tờ khai thuế TNCN theo tháng:  Dành cho doanh nghiệp thuế GTGT theo tháng và có số thuế TNCN phải khẩu trừ ở 1 trong 2 tờ khai: 02KK/ TNCN và 03KK/ TNCN từ 50 triệu trở lên.
•  – Chú ý: Doanh nghiệp chưa bao giờ phát sinh thuế TNCN phải khấu trừ thì không phải làm tờ khai. Lần phát sinh đầu tiên số thuế TNCN phải nộp là thời điểm xác định xem kê khai theo tháng hay quý.
•3. Thuế Thu nhập doanh nghiệp:
•Bắt đầu từ quý 4 năm 2014, theo TT 151/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp không phải làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý nữa mà chỉ phải tạm tính ra số tiền thuế phải nộp, và số tiền thuế TNDN tạm tính đi nộp (nếu có).
•4 – Đối với Kỳ lập Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn
•- Theo tháng: Đối với các doanh nghiệp thuộc diện rủi ro cao về thuế (Phải có thông báo của thuế).
•- Theo quý: dành cho các doanh nghiệp còn lại không thuộc diện rủi ro về thuế
•6. Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, TNCN:
•Thời hạn nộp báo cáo tài chính chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Rơi vào ngày 30 hoặc 31 tháng 3 của năm sau
SHARE

NO COMMENTS

Comments are closed.